Matematika 12

Islam Shehu / Mustafë Kadriu

për klasën e dymbëdhjetë – Gjimnazi
319 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-124-3
Vendimi i MASHT nr. 39/02-1, i datës 20.09.2005

Çmimi: 4.00 €
m_kadriu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032