Matematika 11

Islam Shehu / Mustafë Kadriu

për klasën e njëmbëdhjetë – Gjimnazi i përgjithshëm
306 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-082-4
Vendimi i MASHT nr. 920/02-1, i datës 10.12.2004

Çmimi: 3.00 €
m_kadriu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032