Edukata Qytetare 8

Sheribane Bahtiri / Shemsi Krasniqi / Habib Aliu

për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
88 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-097-2
Vendimi i MASHT nr. 513/02-1, i datës 13.07.2005

Çmimi: 2.50 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032