Edukata Qytetare 6

Shemsi Krasniqi

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
106 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-058-2
Vendimi i MASHT nr. 513/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 2.50 €
shemsi.krasniqi@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032