Edukata Qytetare 5

Sheribane Bahtiri

për klasën e pestë të shkollës fillore
188 faqe, ilustrime me ngjyra; 28 cm

ISBN 978-9951-05-156-9
Vendimi i MASHT nr.1048/01-B, i datës 13.08.2007

Çmimi: 2.50 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032