Edukata Muzikore 5

Drita Rudi / Rafet Rudi

për klasën e pestë të shkollës fillore
80 faqe, ilustrime me ngjyra; 28 cm

ISBN 978-9951-05-171-2
Vendimi i MASHT nr. 1000/01-B, i datës 06.06.2007

Çmimi: 3.00 €
dritarudi@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032