Edukata Muzikore 1

Drita Rudi

për klasën e parë të shkollës fillore
100 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-061-1
Vendimi i MASHT nr. 507/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 3.00 €
dritarudi@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032