Edukata Figurative 4

Muhamet Agmeti - Metis

për klasën e katërt të shkollës fillore
56 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 99541-05-127-8
Vendimi i MASHT nr. 1091/02-1, i datës 26.06.2006

Çmimi: 2.50 €
metis.muhametahmeti@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032