Edukata Figurative 1

Muhamet Ahmeti - Metis

për klasën e parë të shkollës fillore
32 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-050-6
Vendimi i MASHT nr. 508/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 2.50 €
metis.muhametahmeti@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032