D3 Mobile

  • TELEKOMUNIKIM
  • I LICENCUAR
  • TELEFONI MOBILE
  • GPRS

D3 mobile

Telekomunikimi është bazë e zhvillimit infrastrukturor në botën bashkëkohore, por njëherësh edhe komponent i pandarë i zhvillimit ekonomik. Në përpjekje për të përcjellë teknologjinë bashkëkohore dhe për ta nxitur atë, në përputhje me kërkesat që parashtron koha, lindi “Dukagjini Telecommunication Sh.P.K”.

Historia:

Dukagjini Telecommunications ShPK (DTK), është ndërmarrje e themeluar në janar të vitit 2008. Pas themelimit, ndërmarrja aplikoi në ART (Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit të Kosovës) për t’u licensuar si MVNO (Operator Virtual i Telefonisë Mobile), që u nënshkrua në qershor të po atij viti. Pas marrjes së licencës për operim si MVNO dhe nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim me operatorin mobil IPKO, ndërmarrja filloi ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile, më 15 dhjetor 2008, nën brendin D3 Mobile.

Specializimi:

Ndërmarrja është e specializuar për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese në lëmin e telefonisë mobile, përmes brendit të vet D3 mobile.

Shërbimet që ofrohen:

Ndërmarrja ofron shërbimet e telefonisë mobile përmes rrjetit virtual, si shërbimet e thirrjes, dërgimit të porosive të shkurtra SMS, dhe qasjes në internet përmes GPRS. Gjithashtu bën shitjen dhe distribuimin e produkteve të veta në tërë territorin e Kosovës si dhe ka kontratë për rishitjen e të gjitha produkteve të operatorit mobil IPKO. Ndërmarrja jonë ka kontratë me katër operatorët e licencuar nga ATK për shitjen e arkave fiskale (Gekos, Dukagjini, R&T Group dhe Printec), të cilëve ju ofron shërbimin e komunikimit të arkave fiskale nga klienti deri te Administrata Tatimore e Kosovës, përmes sistemit GPRS.

Misioni:

DTK është krijuar me qëllim që të jetë shtytëse e zhvillimit të telekomunikimit në Kosovë, për një pjesëmarrje të barabartë në shoqërinë globale të informimit.

Vizioni:

DTK është në zhvillim dhe rritje të vazhdueshme. Duke shfrytëzuar diturinë, kreativitetin, eksperiencën dhe dedikimin e personelit, kompania synon të jetë përfaqësuese e denjë e komunitetit të biznesit, duke kultivuar standarde të larta të arritjeve dhe të etikës në biznes.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032